Daň z nehnuteľnosti

Publikované: Piatok, 15 Január, 2016 - 12:37,

Pozor, ak ste v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie. Máte na to čas do 31. 1. 2016. Daňové priznanie musíte taktiež podať, ak sa stanete vlastníkom, správcom, užívateľom či nájomcom ďalšej nehnuteľnosti, prípadne nastanú zmeny na nehnuteľnosti (výmera, účel využitia, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane) alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. V týchto prípadoch však podávate čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, kde ste povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

 

 

Ak máte nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie podávate teda len do výšky tohto podielu (ak napríklad máte nehnuteľnosť o výmere 56 m2 a podiel na nehnuteľnosti máte vo výške ½, do daňového priznania uvádzate rozlohu 28 m2). Ak sa však dohodnete, môže to urobiť aj jeden z vás. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní a mať splnomocnenie na tento úkon od ostatných spoluvlastníkov. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie nepodávajú obaja, ale len jeden z nich.

 

Keď pôjdete odniesť vyplnené daňové priznanie, nezabudnite so sebou zobrať aj tento doklad:

 

  • Pri predaji nehnuteľnosti rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (vlastníkom sa stáva kupujúci).

  • Pri kúpe nehnuteľnosti taktiež rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (vlastníkom sa stávate vy).

  • V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

  • Pri zdedenej nehnuteľnosti právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

  • Ak získate nehnuteľnosť darovaním, spomínané rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

  • Pri stavebnom pozemku právoplatné stavebné povolenie.

  • Pri kolaudácii stavby právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán - prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

  • Pri odstránený stavby právoplatné búracie povolenie.

  • Pri zmenení charakteru pozemku výpis z listu vlastníctva.

  • Pri dražbe osvedčenie o priebehu dražby.

 

Správcom dane je v tomto prípade obec, resp. mesto, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Sadzba dane z nehnuteľnosti je každoročne určovaná, bez problémov si ju viete vyhľadať na internetovej stránke jednotlivých obcí a miest. Daň si následne vypočítate veľmi ľahko a to vynásobením určenej sadzby dane a výmery podlahovej plochy bytu, nebytového priestoru, rodinného domu, pozemku, chaty či garáže.

 

Na rozdiel od dane z príjmu, je daň z nehnuteľnosti splatná až po jej vyrúbení, čo znamená, že povinnosť platiť máte až po doručení platobného výmeru. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru vám začne plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej máte povinnosť vyrúbenú daň uhradiť. Ak ste už raz daňové priznanie na vašu nehnuteľnosť podávali, do 15. mája by sme mali obdržať od správcu dane platobný výmer. Taktiež tu platí 15 dňová lehota na povinnosť úhrady.

 

Pozor, ak zabudnete podať daňové priznanie k nehnuteľnosti, alebo ho podáte po 31. 1. 2016, môžete dostať od obce alebo mesta pokutu od 5 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrúbenej dane. Ak daňové priznanie nepodáte ani na výzvu správcu dane, ten vám môže uložiť pokutu od 10 do 3 000 Eur, najviac do výšky vyrúbenej dane.

 

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Ing. Tomáš RiskaMajiteľ firmy

Moje meno je Tomáš Riska a pracujem v medzinárodnej spoločnosti RE/MAX. Rozhodnutie predať či kúpiť byt, dom alebo pozemok je veľký krok, ktorý niekto zažije len raz za život. Práve preto sa snažím aby každý klient, s ktorým spolupracujem, vo mne našiel nielen profesionálneho a certifikovaného realitného makléra, ale aj osobného poradcu a človeka, ku ktorému môže mať maximálnu dôveru. Budem rád a ochotne Vám pomôžem, keď budete potrebovať pomoc, prípadne radu v oblasti realít.