Kupujúci

Kúpa nehnuteľnosti je časovo náročný proces, ktorý vyžaduje pomerne zložité právne operácie. Je potrebné podpísať niekoľko zmluvných dokumentov a vybaviť  viac úradných listín.

Spoluprácou s profesionálnym realitným partnerom predaja môžete celý proces značne urýchliť a ušetriť si veľké množstvo starostí a nervov.

OBVYKLÝ POSTUP PRI KÚPE NEHNUTEĽNOSTI:

 • 1.Výber realitného partnera predaja 

  Realitný partner predaja vám môže pomôcť s výberom nehnuteľnosti tak, aby cena aj kvalita zodpovedala aktuálnej situácii na trhu a zároveň spĺňala vaše požiadavky. Zaistí prehliadky nehnuteľnosti, za pomoci právneho oddelenia spoločnosti RE/MAX skontroluje všetky zmluvné dokumenty a asistuje pri prehliadkach alebo prevzatí nehnuteľnosti. Vždy maximálne obhajuje vaše záujmy.

 • 2. Výber nehnuteľnosti

  Realitný partner predaja zadá vaše požiadavky do systému RE/MAX. Vďaka tomu je váš dopyt každý deň párovaný s aktuálnou ponukou a vyhovujúce nehnuteľnosti dostanete e-mailom. Z nich si vyberiete tú, ktorá maximálne spĺňa vaše požiadavky a vyhovuje vašim finančným možnostiam.

 • 3. Dohoda

  Ak máte vybranú nehnuteľnosť, je možné s predávajúcim či partnerom predaja uzavrieť ústnu dohodu. Tá upravuje podmienky, termín a záväznosť. Počas tejto doby je zvyčajne pripravovaná rezervačná zmluva na podpis.

 • 4. Rezervačná zmluva (Dohoda o zložení blokovacieho depozitu)

  V prípade vážneho záujmu o nehnuteľnosť podpíšete so sprostredkovateľom (realitnou kanceláriou) tzv Rezervačnú zmluvu. Tá vám zaisťuje rezervovanie vybranej nehnuteľnosti do doby, než sa podpíše kúpna zmluva.

 • 5. Zaplatenie rezervačného poplatku (blokovacieho depozitu)

  Rezervačný poplatok je dôkazom vášho vážneho záujmu o nehnuteľnosť a je započítaný do kúpnej ceny. Odo dňa zloženia blokovacieho depozitu je pre vás vybraná nehnuteľnosť záväzne rezervovaná a nie je možné ju ponúkať ďalšiemu záujemcovi.

 • 6. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

  Uzatvára sa v prípadoch, kedy predávajúci aj kupujúci majú záujem kúpnu zmluvu uzavrieť, ale z určitých dôvodov to zatiaľ nie je možné (napr. si kupujúci vybavuje hypotekárne financovanie). Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zaväzuje vás i predávajúceho k následnému uzavretiu Kúpnej zmluvy. Samotná Kúpna zmluva je spravidla prílohou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

 • 7. Financovanie nehnuteľností

  V prípade, že nehnuteľnosti financujete prostredníctvom hypotéky, prípadne bankovým úverom, bude vaša banka požadovať zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť vo svoj prospech. Záložné právo obvykle zriaďuje majiteľ nehnuteľnosti a vzniká zápisom do Katastra nehnuteľností. Váš partner predaja Vám môže zaistiť financovanie nehnuteľnosti prostredníctvom úmluvného hypotekárneho partnera predaja.

 • 8. Kúpna zmluva / Zmluva o prevode bytovej jednotky / Zmluva o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve

  Na základe týchto zmlúv prechádza vlastníctvo nehnuteľnosti z predávajúcich na kupujúceho. K prechodu vlastníckeho práva dochádza zápisom do Katastra nehnuteľností, prevod družstevného podielu nastáva okamihom doručenia dohody o prevode orgánu bytového družstva.

 • 9. Úschova kúpnej ceny

  Úschovou kúpnej ceny sa predchádza nepríjemným situáciám. Bežnou praxou je zloženie kúpnej ceny po odpočítaní už uhradeného rezervačného poplatku do úschovy nezávislej tretej osoby alebo inštitúcie (úschova advokátska, notárska, banková). Tá vyplatí kúpnu cenu predávajúcemu tak, ako je dohodnuté v Kúpnej zmluve, ale obvykle po prevedení nehnuteľnosti na Katastri nehnuteľností z predávajúceho na vás - kupujúceho na základe predloženia depozitárovi originálneho Listu vlastníctva. 

 • 10. Návrh na vklad do Katastra nehnuteľností

  Návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností je nutné vykonať vždy, keď dochádza k zmene majiteľa zapísaného na  Liste vlastníctva. Zmena vlastníctva na Katastri nehnuteľností sa nevykonáva pri družstevných bytoch, u ktorých toto ošetruje Dohoda o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve a jej doručenie príslušnému orgánu bytového družstva.

 • 11. Prevzatie nehnuteľnosti

  Nezabudnite, že  nehnuteľnosť pri prevode na vás nie je poistená. Váš realitný partner predaja vám môže zabezpečiť zvýhodnené poistenie.

 • 12. Prenájom nehnuteľnosti

  V prípade, že ste nehnuteľnosť kupovali ako investíciu, radi vám ju pomôžeme prenajať.