Podmienky používania

Pred použitím tejto internetovej stránky si prečítajte nasledovné.

Vitajte na stránke spoločnosti RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia, www.remax-europe.com. Cieľom tejto internetovej stránky je okrem iného poskytnúť zákazníkom prístup k informáciám o zoznamoch nehnuteľností, realít a pozemkov na predaj a na prenájom prostredníctvom spoločnosti RE/MAX Organization a pobočiek spoločnosti RE/MAX. Okrem toho stránka ponúka aj informácie o rôznych témach týkajúcich sa nehnuteľností, ktoré vás môžu zaujímať a taktiež informácie o spoločnosti RE/MAX a pobočkách RE/MAX. Pre zabezpečenie bezpečného a príjemného prostredia pre všetkých návštevníkov sme vytvorili tieto "Podmienky používania." Prístupom do ktorejkoľvek oblasti stránky www.remax-europe.com a www.remax-slovakia.sk súhlasíte s podmienkami nižšie uvedených pravidiel a podmienok. Ak nesúhlasíte so všetkými bodmi Podmienok používania, prosím nepoužívajte túto stránku.

UPOZORNENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Materiály uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a zákonmi a zmluvami Spojených štátov amerických. Môžete čítať, sťahovať a tlačiť materiály z tejto internetovej stránky výhradne pre vaše osobné a nekomerčné využitie, avšak akýkoľvek výtlačok materiálov z tejto internetovej stránky alebo časti tejto stránky musí obsahovať upozornenie o autorských právach spoločnosti RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia. Čítaním, stiahnutím ani tlačou materiálov z tejto internetovej stránky na vás neprechádza žiadne právo, nevzniká žiadny nárok ani účasť. Nesmiete kopírovať, modifikovať, distribuovať, vysielať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, tvoriť odvodenú prácu z informácií tejto stránky, tvoriť odkazy na inej stránke, používať informácie na iných stránkach a posielať alebo predávať informácie bez písomného povolenia spoločnosti RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia. Uvedené obmedzenie výhradne zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na, praktiky typu "screen scraping" alebo "database scraping" za účelom získania zoznamu užívateľov alebo iných informácií.

OBCHODNÉ ZNAČKY

RE/MAX®, Above the Crowd®, Take a Step Above The Crowd®, Out in Front®, It's the Experience®, The Real Estate Superstars®, dizajn horizontálnych červeno-bielo-modrých pásov a grafické logo teplovzdušného balóna RE/MAX, patria medzi ochranné známky spoločnosti RE/MAX International, Inc. Značky spoločnosti RE/MAX International nesmú byť použité bez písomného povolenia spoločnosti RE/MAX International.

ODKAZY

Pre vaše maximálne pohodlie môže spoločnosť RE/MAX na svojej stránke uvádzať odkazy na iné stránky, ktoré vás môžu zaujímať. Spoločnosť RE/MAX však takéto stránky neriadi a nie je zodpovedná za ich obsah ani za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií, údajov, názorov, rád alebo výrokov uvedených na týchto stránkach. Politika ochrany osobných údajov spoločnosti RE/MAX sa vzťahuje len na našu stránku. Keď sa odkazom dostanete na inú stránku, pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov by ste si mali prečítať príslušnú politiku ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete navštíviť akúkoľvek stránku tretej strany, na ktorú odkazuje naša stránka, robíte tak na vlastné riziko. Spoločnosť RE/MAX si vyhradzuje právo na okamžité zrušenie akéhokoľvek odkazu alebo odkazovacieho programu.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

MATERIÁLY UVEREJNENÉ NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ "TAKÉ AKÉ SÚ" BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, ANI VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE ZÁRUK VLASTNÍCKEHO NÁROKU ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PRESNOSŤ ALEBO KOMPLETNOSŤ INFORMÁCIÍ, TEXTU, GRAFIKY, ODKAZOV ALEBO INÝCH POLOŽIEK, uvedených v týchto materiáloch. Spoločnosť RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia môže VYKONAŤ zmeny na tejto internetovej stránke kedykoľvek a bez upozornenia. Spoločnosť RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia sa snaží poskytovať na tejto stránke presné a aktuálne informácie avšak nemôže garantovať presnosť, kompletnosť alebo aktuálnosť uvedených informácií. Informácie na stránke spoločnosti RE/MAX môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť RE/MAX si vyhradzuje právo na zmeny, opravy a/alebo vylepšenia informácií uverejnených na tejto internetovej stránke kedykoľvek a bez upozornenia.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne škody akéhokoľvek druhu, ktoré by vznikli na základe používania alebo neschopnosti používať internetovú stránku, a to aj v prípade, ak bola spoločnosť RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Keďže niektoré jurisdikcie zakazujú obmedzenie zodpovednosti za následné alebo vedľajšie škody, vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Aktualizácie

Spoločnosť RE/MAX Europe a RE/MAX Slovakia si vyhradzuje všetky práva na zmeny internetovej stránky www.remax-europe.com a www.remax-slovakia.sk a týchto Podmienok používania a kedykoľvek môže revidovať tieto Podmienky používania. Stránku by ste mali pravidelne navštevovať a vždy si prečítať aktuálne Podmienky používania, pretože tie sú pre vás záväzné. Používaním tejto stránky sa zaväzujete dodržiavať akékoľvek zmeny v Podmienkach používania a tieto sú pre vás záväzné. Ak by ktorákoľvek zmena v podmienkach bola pre vás neprijateľná, jediným regresom z vašej strany je ukončenie používania tejto stránky.