Viete ako ušetriť desiatky eur pri prevode nehnuteľnosti?

Publikované: Utorok, 4 Júl, 2017 - 10:10, Ing. Eva Vlkovičová

Ak kupujete (dedíte, dostane do daru,...) nehnuteľnosť, vedzte, že vlastnícke právo vám vzniká až vkladom do katastra nehnuteľností. Vkladom do katastra nehnuteľností vám vlastnícke právo vzniká, mení sa a zaniká. Aby sa toto mohlo udiať, potrebujete uhradiť poplatok v stanovenej výške.

Správne poplatky za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena,...) vás vyjdú na:

66 eur – katastrálny odbor okresného úradu musí v tomto prípade rozhodnúť o vašom návrhu do 30 dní odo dňa jeho doručenia,

266 eur – pokiaľ sa rozhodnete využiť urýchlené konanie, katastrálny odbor okresného úradu musí o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, že to v tomto termíne nestihne, vráti vám rozdiel medzi poplatkom za urýchlené rozhodnutie a poplatkom v prípade rozhodnutia v štandardnom termíne (poplatok sa vracia v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení, inak vám bude správny orgán povinný zaplatiť úrok z omeškania). Ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne. Pozor – ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.

Poplatky si môžete znížiť až o 50% v prípade elektronického návrhu na vklad, tzn. poplatky budú:

33 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 30 dní

133 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 15 dní

Ako podať elektronický návrh na vklad? Pokiaľ elektronické podanie robí:

Fyzická osoba – všetky dokumenty musia byť podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis (t.j. overený notárom alebo matrikou), v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky. Elektronické podanie musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis všetkých účastníkov zmluvy. Advokát a zmluva obsahuje autorizačnú doložku postačuje kvalifikovaný elektronický podpis advokáta.

Notár – notár zmluvu vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak návrh na vklad obsahuje aj iné prílohy ako zmluvu (napr. vyhlásenie správcu bytov o nedoplatkoch na úhradách), elektronický návrh na vklad musí podať práve notár, keďže uvedená príloha musí byť ním úradne overená, ak ju správca bytov nepodpíše elektronickým podpisom.

nehnutelnost usetrit na poplatkoch

 

Vedeli ste, že za návrh na vklad môžete zaplatiť len 18 eur?

Vedeli ste, že ešte pred podaním návrhu na vklad môžete vyplniť a zaslať elektronický formulár Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad a ušetriť tak 15 eur? Stačí ho jednoducho vyplniť a zaslať cez webovú stránku katastrálneho úradu. Následne máte 90 dní na to, aby ste podali návrh na vklad na príslušný katastrálny odbor, a to buď:

v listinnej podobe – v tomto prípade je potrebné si toto vyplnené oznámenie vytlačiť, podpísať a priložiť ho k predkladanému návrhu na vklad

v elektronickej podobe – tu stačí len uviesť číslo, pod ktorým bolo oznámenie prijaté

Musím povedať, že elektronický formulár je urobený užívateľsky veľmi príjemným spôsobom, veľa informácii, ako napr. informácie o predmetnej nehnuteľnosti, aktuálnych vlastníkoch a pod., už nemusíte prácne zadávať, ale jednoducho si ich načítate z aktuálnej databázy katastrálne úradu. Určite treba vyskúšať. A čo to urobí s poplatkami?

 

 

   Rozhodnutie do 30 dní

   Rozhodnutie do 15 dní

   Písomné podanie

   51,- €

   251,- €

   Elektronické podanie

   18,- €

   118,- €

 

... dobre vedieť, nie? :)

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Ing. Eva VlkovičováMajiteľ realitnej kancelárie

Ing. Eva Vlkovičová je majiteľka realitnej kancelárie RE/MAX Centrum, ktorá poskytuje všetky služby ohľadom sprostredkovania predaja, kúpy ako aj prenájmu nehnuteľností. Zaoberáme sa aj aktívnym vyhľadávaním nehnuteľností v prípade záujmu o kúpu. Samozrejmosťou je kompletný servis ohľadom prevodu nehnuteľnosti.

FÉROVÉ JEDNANIE - individuálny a ľudský prístup, dodržanie daného slova

SKVELÝ SERVIS - profesionálne služby povinne zaškolených a certifikovaných maklérov

ŠPECIALIZUJEME sa na Galantu, Sereď, Šaľu, Sládkovičovo a blízke okolie