VŠEOBECNÉ PODMIENKY poskytovania realitných služieb prostredníctvom siete realitných kancelárií RE/MAX Slovensko (ďalej len „VP“)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY poskytovania realitných služieb prostredníctvom siete realitných kancelárií RE/MAX Slovensko (ďalej len „VP“)

1) Spoločnosť SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 36 276 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, Číslo vložky: 98174/B (ďalej len „RE/MAX Slovensko“), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky franšízing (sublicencie), ktorých predmetom je užívanie ochrannej známky RE/MAX a patentovej koncepcie obsahujúceho zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie realitných kancelárií a reguláciu činnosti realitných partnerov predaja.

2.) VP RE/MAX Slovensko sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi siete realitných kancelárií RE/MAX Slovensko a tretími osobami (záujemcami) a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária RE/MAX poskytujú realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.

3) Účelom VP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v ods.2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.

4) Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení (podľa toho či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).

5) Systém RE/MAX tvorí sieť samostatných a nezávisle prevádzkovaných realitných kancelárií, ktoré sú oprávnené používať systém RE/MAX a sú prepojené na RE/MAX Slovensko (centrála) na základe zmlúv o franšíze.

6) Realitné kancelárie RE/MAX sú samostatnými subjektmi práva (ďalej len „RK RE/MAX“), hlavným predmetom ich podnikania je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť.

7) RE/MAX Slovensko zabezpečuje metodické, materiálne, finančné aj personálne vedenie a usmerňovanie všetkých RK RE/MAX a ich realitných partnerov predaja, vrátane zabezpečovania školení, vzdelávania, certifikácie a hodnotenia realitných partnerov predaja.

8) Realitní partneri predaja sú na základe dohody o spolupráci samostatnými subjektmi systému RE/MAX a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene a na účet RK RE/MAX.

9) RK RE/MAX predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.

10) Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva RK RE/MAX pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) zmlúv.

11) Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu RK RE/MAX navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti RK RE/MAX, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti RK RE/MAX; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť RK RE/MAX paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% dojednanej odmeny (provízie). RK RE/MAX a Klient spoločne vyhlasujú, že výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu RK RE/MAX pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže RK RE/MAX vynakladá vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby ako v porovnaní s výdavkami pri neexkluzívnej zmluve. Klient a RK RE/MAX berú na vedomie, že v individuálnych zmluvných dojednaniach môže plniť funkciu paušálnej náhrady výdavkov aj zmluvná pokuta, ktorá môže byť dojednaná aj vo vyššom percentuálnom vyjadrení ako 80%.

12) Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov RK RE/MAX, klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy písomne odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia. 

13) Minimálny rozsah služieb RK RE/MAX pri exkluzívnej (výhradnej) zmluve je: prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke www.re-max.sk; vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahŕňajúcej umiestnenie plachty; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami; uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu; zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad); organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

14) Klient v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky RK RE/MAX stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12 po úplnom poskytnutí služby.

15) Za poskytovanie realitných služieb náleží RK RE/MAX odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je RK RE/MAX platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

16) Nárok na odmenu vzniká RK RE/MAX okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a RK RE/MAX. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a RK RE/MAX, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou RK RE/MAX.

17) Klient dáva výslovný súhlas RK RE/MAX k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Pre účely zloženia blokovacieho depozitu majú RK RE/MAX povinnosť viesť samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku RK RE/MAX. Klient výslovne súhlasí a  oprávňuje RK RE/MAX, aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jej účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).

18) RK RE/MAX nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.

19) RK RE/MAX je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

20) RK RE/MAX ani ich realitní partneri predaja nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

21) Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti RK RE/MAX (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej RK RE/MAX, alebo priamo elektronickou formou. Formulár Reklamačného protokolu, ako aj Reklamačný poriadok je v elektronickej podobe k dispozícii webovom sídle spoločnosti RE/MAX Slovensko www.re-max.sk. V prípade ak RK/REMAX vyhodnotí reklamáciu ako neoprávnenú, je povinná predložiť reklamačný protokol Ombudsmanovi RE/MAX, ktorý preskúma postup RK RE/MAX pri vybavovaní reklamácie. Klient ma právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb na emailovej adrese info@re-max.sk.

22) Klient/záujemca v režime spotrebiteľa bol pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní realitnej služby poučený v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby RK RE/MAX, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. RK/REMAX je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým RK RE/MAX nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

23) RK RE/MAX a ich partneri predaja sú povinní dodržiavať Etický kódex RE/MAX Slovensko, ktorého znenie je zverejnené na webovom sídle spoločnosti RE/MAX Slovensko www.re-max.sk.

24) Prevádzkovateľom informačného systému je RE/MAX Slovensko a účelom spracúvania osobných údajov je predovšetkým plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností RK RE/MAX. Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle spoločnosti RE/MAX Slovensko www.re-max.sk v sekcii Nové pravidlá ochrany osobných údajov podľa GDPR pre sieť RE/MAX.

25) Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu RK RE/MAX.

26) Pokiaľ je v ustanoveniach zmluvy alebo týchto VP uvedené, že RK RE/MAX zabezpečí, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta/záujemcu.

27) Každá aktualizácia alebo zmena VP RK RE/MAX bude zverejnená po jej doplnení na webovom sídle RE/MAX Slovensko www.re-max.sk

28) V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VP. RK RE/MAX v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

29) Tieto VP sa primerane vzťahujú aj na ustanovenia dohody o zložení blokovacieho depozitu.

30) Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.

31) Tieto VP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VP.