RE/MAX Etický kódex

„Garantujeme našim zákazníkom vysoko etické chovanie tým, že konáme v súlade s Etickým kódexom.“

Preambula

Účelom tohto etického kódexu je podporovať víziu spoločnosti RE/MAX Slovakia stať sa vedúcou spoločnosťou na trhu obchodovania s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike uspokojovaním potrieb zákazníkov a poskytovaním profesionálnych služieb na najvyššej úrovni.

Tento etický kódex bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o. so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 36276065 (ďalej len „spoločnosť RE/MAX Slovakia“), ktorá je výlučným držiteľom regionálnej franšízy RE/MAX pre Slovenskú republiku. Jeho cieľom je stanovenie pravidiel etickej a profesionálnej činnosti realitných kancelárií prevádzkovaných podľa patentovanej koncepcie a obchodnej stratégie systému RE/MAX a pod ochrannými známkami, servisnými značkami, logami a/alebo vzormi „RE/MAX“, „RE/MAX BALLOON AND DESIGN“, „R-W-B BAR DESIGN“, prípadne ďalšími ochrannými známkami, servisnými značkami, logami a/alebo vzormi (ďalej len „systém RE/MAX“) spoločnosti RE/MAX International Inc. so sídlom a hlavným miestom podnikania na adrese 8930 E. Crescent Parkway, Suite 600, Greenwood Village, Colorado 80111-2800 (ďalej len „RE/MAX International“) alebo spoločnosti PMSC Real Estate Franchising, Inc. so sídlom a hlavným miestom podnikania na adrese Alpenstrasse 15, Postfach 358, CH-6301, Zug, Švajčiarsko (ďalej len „RE/MAX Europe“), ktoré sú schválené spoločnosťou RE/MAX SR.

Tento etický kódex pokrýva predovšetkým vzťahy medzi subjektmi v rámci systému RE/MAX a vzťahy medzi týmito subjektmi a tretími osobami, s ktorými vstupujú do styku pri svojej činnosti v rámci systému RE/MAX (napr. klienti, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek, osoby podnikajúce v oblasti realít), tak na území Slovenskej republiky, ako aj mimo neho. Tento etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú efektívne fungovanie systému RE/MAX tak, aby klientom mohli byť systémom RE/MAX poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby v Slovenskej republike.

Spoločnosť RE/MAX Slovakia si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a doplňovať.

Vymedzenie pojmov

Franšízistom sa v tomto etickom kódexe rozumie osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je spoločnosťou RE/MAX Slovakia zmluvne zaviazaná a oprávnená na užívanie a využívanie systému RE/MAX v príslušnej lokalite na území Slovenskej republiky a je ďalej oprávnená vyberať si k realizácii svojich obchodov  partnerov predaja. MAXISom sa pre účely tohoto etického kódexu rozumie elektronický (softvérový) informačný systém, zriadený a prevádzkovaný spoločnosťou RE/MAX Slovakia pre vedenie evidencie obchodných prípadov, ktorý (okrem evidenčného a štatistického významu pre systém RE/MAX) slúži predovšetkým k prezentácii obchodných prípadov na verejnosti. Osobami systému RE/MAX sa v tomto etickom kódexe rozumie každá osoba, ktorá je oprávnená užívať systém RE/MAX ( franšízista,  partner predaja) a/alebo je zamestnancom tejto osoby a/alebo je s takou osobou verejnosťou bežne spájaná. Ostatným partnerom predaja sa pre účely tohto etického kódexu rozumie osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá nie je oprávnená užívať výhody systému RE/MAX. Partnerom predaja sa v tomto etickom kódexe rozumie partner predaja, ktorý nezávisle podniká na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorý je zmluvne zaviazaný franšízistovi a na základe zmluvy s ním oprávnený k užívaniu systému RE/MAX. Vedúcim franšízistu sa rozumejú akékoľvek osoby, ktoré majú priamy či nepriamy obchodný podiel vo franšízistovi a/alebo sú členmi štatutárnych orgánov franšízistu, či už ide o vedúcich pracovníkov franšízistu alebo o osoby, ktoré sú poverené obchodným vedením franšízistu. Zamestnancom sa pre účely tohto etického kódexu rozumie každá osoba, ktorá je v zamestnaneckom pomere k franšízistovi a/alebo partnerovi predaja. Pod známkami sa v tomto etickom kódexe rozumejú, ochranné známky, servisné značky, logá a/alebo vzory „RE/MAX“, „RE/MAX BALLOON AND DESIGN“, „R-W-B BAR DESIGN“, prípadne ďalšie ochranné známky, servisné značky, logá a/alebo vzory spoločnosti RE/MAX International a/alebo spoločnosti RE/MAX Europe.

Etika osôb systému RE/MAX

Osoby systému RE/MAX jednajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Osoby systému RE/MAX si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb.

Osoby systému RE/MAX dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

Služby a produkty poskytované alebo zaisťované osobami systému RE/MAX budú v náležitej kvalite zodpovedajúce požiadavkám systému RE/MAX. Kvalita poskytovaných služieb bude spoločnosťou RE/MAX SR pravidelne vyhodnocovaná a podľa potreby budú prijímané vhodné opatrenia.

Žiadna osoba systému RE/MAX nebude poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom a/alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil vážnosť systému RE/MAX.

Osoby systému RE/MAX sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Osoby systému RE/MAX pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé a/alebo podvodné praktiky.

Osoby systému RE/MAX sa zaväzujú poskytovať médiám a oznamovacím prostriedkom iba objektívne informácie založené na overených skutočnostiach.

Osoby systému RE/MAX nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, a/alebo ktoré by mohlo byť považované za úplatok.

Osoby systému RE/MAX svojim chovaním nepoškodzujú klientov a dobrú povesť realitnej profesie. V prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu k tretím osobám, či k sebe navzájom, hľadajú osoby systému RE/MAX vždy zmierlivé riešenie. Pokiaľ je zrejmé, že sa osoby systému RE/MAX zmierlivo nedohodli, potom predložia vec k vyriešeniu spoločnosti RE/MAX Slovakia, ktorá o veci rozhodne. Rozhodnutie spoločnosti RE/MAX Slovakia je záväzné pre všetky osoby systému RE/MAX.

Všetky informácie získané v súvislosti s prevádzkovaním systému RE/MAX sú považované za dôverné a musí byť zaistená ich náležitá ochrana proti zneužitiu.

Osoby systému RE/MAX sa nedopustia nekalého súťažného jednania a nebudú využívať nespravodlivé výhody proti ostatným partnerom predaja ani voči sebe navzájom.

Osoby systému RE/MAX sú lojálne voči spoločnosti RE/MAX Slovakia a voči systému RE/MAX.

Franšízista

Etika franšízistu a vedúceho franšízistu

Franšízista a vedúci franšízistu je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému RE/MAX u klientov, verejnosti, či osôb systému RE/MAX a prísne dbá na to, aby systém RE/MAX bol chápaný verejnosťou a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny a všeobecne uznávaný systém prvotriednych realitných služieb.

Franšízista a vedúci franšízistu si udržuje prehľad o stave a vývoji na trhu s nehnuteľnosťami v oblasti jeho pôsobenia a o faktoroch, ktoré tento trh významne ovplyvňujú.

Franšízista a vedúci franšízistu chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Franšízista a vedúci franšízistu neznevažuje činnosť ostatných partnerov predaja, ani neponúka názor na činnosť ostatných partnerov predaja. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.

Používanie známok a MAXISu franšízistom

Franšízista a vedúci franšízistu sa podieľa na efektívnom fungovaní systému RE/MAX a zodpovedá za používanie známok svojimi zamestnancami alebo partnermi predaja, s ktorými je zmluvne viazaný. Franšízista neodkladne informuje spoločnosť RE/MAX Slovakia o užívaní známok v rozpore so systémom RE/MAX.

Franšízista je povinný dodržiavať Pravidlá pre užívanie ochranných známok RE/MAX, ktoré sú v danú dobu prijaté spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Franšízista zodpovedá za dodržiavanie Pravidiel pre užívanie ochranných známok RE/MAX jeho zamestnancami a/alebo partnermi predaja, s ktorými je zmluvne viazaný.

Franšízista odoberá všetky dodávky a materiály, ktoré nesú akúkoľvek známku z dodávateľského zdroja, ktorý je schválený spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Franšízista je oprávnený navrhnúť spoločnosti RE/MAX Slovakia na schválenie akéhokoľvek ďalšieho dodávateľa.

Franšízista dodržiava Manuál pre prácu s MAXISom v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Franšízista zaisťuje ochranu a bezpečnosť elektronickej pošty, intranetu a MAXISu, (hlavne používaním aktualizovaných antivírových programov, spywarov a firewallov, bránením šíreniu spamov a pod.) v rámci svojej franšízovanej kancelárie. Franšízista dodržuje Manuál pre prístup do intranetu RE/MAX International (Mainstreet) v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Obchodovanie franšízistu

Franšízista poskytuje služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti vždy s uvedením názvu používaného v rámci systému RE/MAX (napr. RE/MAX Reality).

Franšízista sa zaväzuje vynaložiť maximálne možné úsilie, aby pri realizovaní obchodného prípadu vždy označil nehnuteľnosť použitím známok. Môže tak vykonať iba za predpokladu, že bude mať povolenie vlastníka veci, ktorá je označovaná. Označenie bude vykonané v mieste a čase vhodným spôsobom, ktorý nebude znevažovať systém RE/MAX.

Franšízista zodpovedá za splnenie všetkých náležitostí, ktoré musia byť účastníkmi obchodného prípadu splnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Franšízista neodkladne informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa daného obchodného prípadu.

Franšízista a vedúci franšízistu neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je franšízista, či vedúci franšízistu povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

Franšízista a vedúci franšízistu nesmie vedome kontaktovať klienta iného franšízistu s ponukou služieb, ktoré sú už klientovi zaisťované iným franšízistom.

V prípade, keď jednou zo strán obchodného prípadu bude sám franšízista a/alebo vedúci franšízistu, osoba im blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.

Realitné kancelárie RE/MAX a ich partneri predaja su oprávnení ponúkať klientom iba notársku úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti odporúčanú centrálou RE/MAX Slovakia, prípadne úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti formou bankou vedeného vinkulačného účtu. Pre účely zloženia blokovacieho depozitu majú realitné kancelárie RE/MAX povinnosť viesť samostatný bankový účet, na ktorom sú skladané prostriedky klientov, a to oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku kancelárie.

Franšízista je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a ďalších účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Franšízista je povinný neodkladne po zahájení sprostredkovania obchodného prípadu zaistiť zaznamenanie tejto skutočnosti do MAXISu.

Franšízista dodržuje Pravidlá pre odovzdávanie obchodných prípadov v rámci systému RE/MAX, ktoré sú v danú dobu prijaté spoločnosťou RE/MAX SR.

Spolupráca franšízistu s ostatnými partnermi predaja je možná za predpokladu, že nepoškodzuje systém RE/MAX.

Franšízista pri svojej obchodnej činnosti používa jednotné vzory Zmlúv o spolupráci s partnerom predaja, Zmlúv o poskytovaní realitných služieb a Dohôd o zložení blokovacieho depozitu v danú dobu prijatých spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Vzdelávanie, informovanosť a zodpovednosť

Vedúci franšízistu si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Franšízista a vedúci franšízistu informujú partnerov predaja, s ktorými je franšízista zmluvne viazaný, o princípoch, prevádzkovaní a nárokoch systému RE/MAX.

Franšízista zodpovedá za výber a za činnosť partnerov predaja, s ktorými je zmluvne viazaný a nesie zodpovednosť za pôsobenie týchto osôb v rámci systému RE/MAX.

Franšízista dodržuje a podporuje stratégiu marketingu spoločnosti RE/MAX Slovakia.

Franšízista a/alebo vedúci franšízistu sa zúčastňuje schôdzok zvolaných spoločnosťou RE/MAX Slovakia za účelom prezentácie a konzultácie finančného a obchodného plánu franšízistu a zúčastňuje sa zasadania rady franšízistov.

Franšízista dodržuje reklamačný poriadok, ktorý je v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Franšízista vyvesí v priestoroch svojej kancelárie Reklamačný poriadok a tento etický kódex spoločnosti RE/MAX Slovakia (prípadne jeho skrátený variant schválený spoločnosťou RE/MAX Slovakia), a to pre verejnosť na dobre prístupnom a viditeľnom mieste.

29. Franšízista neodkladne informuje spoločnosť RE/MAX Slovakia o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu, o ktorom sa dozvie.

Partner predaja

Etika partnera predaja

Partner predaja je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému RE/MAX u klientov, verejnosti, či osôb systému RE/MAX a prísne dbá na to, aby bol verejnosťou systém RE/MAX chápaný a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny a všeobecne uznávaný systém prvotriednych realitných služieb.

Partner predaja chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Partner predaja si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Partner predaja neznevažuje činnosť ostatných partnerov predaja, ani neponúka názor na činnosť ostatných partnerov predaja. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.

Poskytovanie služieb partnerom predaja

Partner predaja nesmie sprostredkovávať obchodné prípady bez vedomia osoby, ktorá obchodný prípad plánuje realizovať.

Partner predaja je povinný neodkladne po zahájení sprostredkovania obchodného prípadu zaznamenať túto skutočnosť do MAXISu. Partner predaja dodržuje Manuál pre prácu s MAXISom v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Partner predaja dodržuje Manuál pre prístup do intranetu RE/MAX International (tzv. Mainstreet) v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Sprostredkovateľom obchodného prípadu je ten partner predaja, ktorý uzavrel s klientom Zmluvu o výhradnom poskytovaní realitných služieb. Tento druh zmluvy má za každých okolností prednosť pred Zmluvou o nevýhradnom posyktovaní realitných služieb. V prípade, že partneri predaja s tým istým klientom podpísali rovnaký typ zmluvy (výhradnú alebo nevýhradnú) sprostredkovateľom obchodu je ten partner predaja, ktorý zaznamenal obchodný prípad do systému MAXIS ako prvý, resp. u ktorého je v systéme MAXIS vedený skorší dátum a čas, kedy došlo k zapísaniu obchodného prípadu do systému MAXIS.

Partner predaja bez zbytočného odkladu pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvie. Pri jednaní sa partner predaja vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu a/alebo skresľovaniu týchto skutočností.

Partner predaja neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je partner predaja povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

Partner predaja nie je oprávnený s účastníkmi obchodného prípadu svojim menom a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú, či podobnú zmluvu a/alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie.

Partner predaja je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Informačné a iné povinnosti  partnera predaja

Partner predaja je povinný klienta informovať, u ktorého franšízistu je viazaný zmluvou.

V prípade, kedy jednou zo strán obchodného prípadu bude sám partner predaja, osoba jemu blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.

V prípade, kedy partner predaja zastupuje jednu zo strán obchodného prípadu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať ostatných účastníkov obchodného prípadu.

Spolupráca  partnera predaja s ostatnými partnermi predaja je možná za predpokladu, že nepoškodzuje systém RE/MAX.

Partner predaja neodkladne informuje spoločnosť RE/MAX Slovakia o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu.

Sankcie

Porušením tohto etického kódexu sa bude spoločnosť RE/MAX SR zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný pri jednaní spravodlivým a primeraným spôsobom.

Porušenie tohto etického kódexu je spoločnosťou RE/MAX Slovakia považované za porušenie zmluvných dohôd a môže viesť až k vylúčeniu franšízistu či  partnera predaja zo systému RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX SR sa môže domáhať náhrady škody od osoby, ktorá porušením etického kódexu spôsobila škodu systému RE/MAX, či jeho dobrej povesti.

Prijatý dňa 2. mája 2006 spoločnosťou RE/MAX Slovakia