OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

 

Spoločnosť SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o. so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 276 065, ako prevádzkovateľ domény www.remax-slovakia.sk. Spoločnosť SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o. RE/MAX SK nevykonáva realitnú činnosť a ani neposkytuje realitné služby. Realitnú činnosť a realitné služby v mene obchodnej značky RE/MAX SK na území Slovenskej republiky poskytujú nezávislé „franšízingové“ realitné kancelárie RE/MAX FRANCHISING. 

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Akým právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Bližšie informácie o možnostiach odvolania súhlasu poskytne vybraná realitná kancelária patriaca do skupiny RE/MAX SLOVAKIA vrátane spolupracujúcich maklérov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu

 

Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie ?

 

Nie.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa kategórie dotknutých osôb

 

 • Uchádzači o pozíciu „Franchise sales“

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania výberového konania na obsadenie voľnej pozície „Franchise sales“. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené v odkaze, hodnotenie, tel. číslo. Vaše osobné údaje budú spracúvané v prípade rozhodnutia o prijatí po dobu 1 roka od podpisu zmluvy. V prípade rozhodnutia o neprijatí budú Vaše osobné údaje vymazané do 5 dní od ukončenia posledného úkonu v rámci výberového konania. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.

 

 • Uchádzači o pozíciu Maklér

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania výberového konania na obsadenie voľnej pozície „Maklér“ (partner predaja). Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené v odkaze, tel. číslo, predpokladané miesto výkonu činnosti. Po doručení žiadosti na obsadenie voľnej pozície „Maklér“ bude táto žiadosť postúpená Realitnej kancelárií patriacej do skupiny RE/MAX SLOVAKIA, podľa preferovaného miesta výkonu činnosti, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári na našej webovej stránke. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola žiadosti na obsadenie voľnej pozície „Maklér“ doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky, vybraná realitná kancelária patriaca do skupiny RE/MAX SLOVAKIA vrátane spolupracujúcich maklérov.

 

 

 • Uchádzači o Franšízu

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania výberového konania na obsadenie voľnej „Franšízy“. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené v odkaze, hodnotenie, tel. číslo, miesto pôsobenia. Vaše osobné údaje budú spracúvané v prípade rozhodnutia o prijatí po dobu 1 roka od podpisu zmluvy. V prípade rozhodnutia o neprijatí budú Vaše osobné údaje vymazané do 5 dní od ukončenia posledného úkonu v rámci výberového konania. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.

 

 

 

 

 • Záujemcovia o predaj, prenájom, kúpu nehnuteľností

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vašej ponuky alebo dopytu, týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Rozsah osobných údajov, ktoré budeme o Vás spracúvať, záleží od skutočnosti, či sa rozhodnete využiť naše služby pre sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. V prípade, ak sa rozhodnete využiť naše služby v oblasti sprostredkovania predaja alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu:  meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ, cena, popis), región, mesto, PSČ, ulica, informácie o vlastníctve. V prípade, ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti a rozhodnete sa využiť naše služby, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, informácie o kúpe/prenájme nehnuteľnosti, preferovaná adresa nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, osobné údaje uvedené v dopyte. Po doručení Vašej ponuky alebo dopytu týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti“ budú tieto postúpené Realitnej kancelárií patriacej do skupiny RE/MAX SLOVAKIA, podľa Vami preferovaného miesta, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári na našej webovej stránke. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola ponuka alebo dopyt doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky, vybraná realitná kancelária patriaca do skupiny RE/MAX SLOVAKIA vrátane spolupracujúcich maklérov.

 

 

 • Záujemcovia o obhliadku a bližšie poskytnutie informácií týkajúcich sa nehnuteľnosti a súvisiacich informácií

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, týkajúceho sa uskutočnenia obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich informácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy (predzmluvný vzťah). Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, osobné údaje uvedené v dopytovej otázke, informácie o obhliadke. Po doručení dopytu týkajúceho sa obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich informácií bude táto žiadosť postúpená realitnej kancelárií patriacej do skupiny RE/MAX SLOVAKIA alebo  Maklérovi, ktorý spolupracuje s vybranou realitnou kanceláriou v závislosti od predmetu Vášho dopytu, ktorý ste odoslali prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky, vybraná realitná kancelária patriaca do skupiny RE/MAX SLOVAKIA vrátane spolupracujúcich maklérov.

 

 

 

 

 

 

 • Klienti realitných kancelárií

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie zrealizovaných obchodov týkajúcich sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľností, ako aj za účelom správy a uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená , že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia obchodov a ochrana obchodnej značky RE/MAX SLOVAKIA. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ nehnuteľnosti, typ ponuky, vlastníctvo, región, mesto, PSČ, ulica, popis nehnuteľnosti, informácie o cene nehnuteľnosti, fotografie prípadne videozáznam), osobné údaje nachádzajúce sa v zmluvnej dokumentácií týkajúcej sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od zrealizovania obchodu týkajúceho sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu interného systému, vybraná realitná kancelária patriaca do skupiny RE/MAX SLOVAKIA vrátane spolupracujúcich maklérov. Príjemcom Vašich osobných údajov je aj spoločnosť RE/MAX EUROPE so sídlom vo Švajčiarsku (PMSCS REAL ESTATE FRANCHISING, INC., Alpenstrasse 15, Postfach 7863, CH-6302, Zug, Switzerlan), ktorá pôsobí ako centrálna spoločnosť zjednocujúca všetky subjekty podnikajúce pod obchodnou značkou RE/MAX. Spoločnosť SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o. je preto povinná za účelom ochrany obchodnej značky RE/MAX v zmysle Zmluvy o regionálnej franšíze  poskytovať Vaše osobné údaje spoločnosti RE/MAX EUROPE so sídlom vo Švajčiarsku. Švajčiarsko patrí medzi krajinu, ktorá v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2000/518/EC zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.   

 

 

 • Overovanie spokojnosti

 

Po ukončení realitnej transakcie Vás môžeme kontaktovať za účelom overenia Vašej spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb vybranej Realitnej kancelárie patriacej do skupiny RE/MAX SLOVAKIA a spolupracujúcich maklérov. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je skvalitnenie poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 3 mesiacov od ukončenia realitnej transakcie. Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, vybraná realitná kancelária patriaca do skupiny RE/MAX SLOVAKIA vrátane spolupracujúcich maklérov. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

 

 • Dodávatelia

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom správy zmluvných vzťahov, uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv, internej evidencie, ako aj za účelom plnenia daňových povinností. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je interná evidencia. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je aj čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných (daňových) povinností. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v dodávateľských zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu interného systému, sprostredkovateľ zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou. V prípade podania námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava-Ružinov alebo na e-mail: gdpr@re-max.sk

 

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov klientov vybranej Realitnej kancelárie patriacej do skupiny RE/MAX SLOVAKIA a spolupracujúcich maklérov, poskytne vybraná Realitná kancelária patriaca do skupiny RE/MAX SLOVAKIA prípadne spolupracujúci maklér.