Garancia kvality

 

RE/MAX vám ako jediná realitná spoločnosť garantuje kvalitu svojich služieb

Naši zákazníci sú pre nás vždy na prvom mieste, a preto robíme maximum, pre ich spokojnosť. Stopercentný servis a služby sú pre nás samozrejmosťou. Ako jediní na trhu garantujeme kvalitu ponúkaných služieb a zaviedli sme preto obchodné podmienky, ktoré sú popísané ďalej.

Tiež sústavne meriame stupeň úrovne nášho zákazníckeho servisu. Náš Barometer kvality, ktorý meria stupeň spokojnosti našich zákazníkov, jasne ukazuje, že počet reklamácií vzhľadom k celkovému počtu realizovaných predajov je u nás minimálny a že stupeň miery spokojnosti našich zákazníkov je na 99,8%.

SÚBOR PRAVIDEL A NÁSTROJOV GARANTUJÚCI KVALITU SLUŽIEB

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti RE/MAX

 • 1. Pojmy

  Realitnou kanceláriou RE/MAX sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX. Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.

  Realitným partnerom predaja sa rozumie osoba vyškolená v rámci systému RE/MAX, nezávisle podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorá je zmluvne zaviazaná k niektorej z realitných kancelárii RE/MAX a na základe zmluvy s ňou je oprávnená na užívanie systému RE/MAX.

  Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej niektorá z realitných kancelárií RE/MAX alebo niektorý z realitných partnerov predaja poskytujú realitné služby.

  Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní realitných služieb (sprostredkovanie predaja či prenájmu nehnuteľnosti) uzavretá medzi konkrétnou realitnou kanceláriou RE/MAX a klientom.

 

 • 2. Etický kódex

  Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní partneri predaja postupujú pri poskytovaní svojich služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a Etickým kódexom RE/MAX Slovakia.

 

 • 3. Zmluva o sprostredkovaní

  Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní partneri predaja poskytujú realitné služby len na základe písomnej zmluvy. Všetky garancie a výhody poskytované klientovi v rámci systému RE/MAX sú podmienené uzavretím písomnej zmluvy.

 

 • 4. Odmena

  Za poskytovanie realitných služieb patrí realitným kanceláriám RE/MAX a ich realitným partnerom predaja odmena (provízia) uvedená v zmluve o sprostredkovaní. Realitná kancelária RE/MAX je povinná bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu riadny daňový doklad o vyúčtovaní odmeny (provízie), ktorý bude popri všetkých právnych náležitostiach obsahovať aj príslušnú výšku DPH, ak je realitná kancelária RE/MAX platcom DPH. Odmena zahŕňa odmenu za sprostredkovanie predaja / prenájmu nehnuteľnosti a zahŕňa Minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli v konkrétnom prípade klientom využité.

 

 • 5. Postup pri predaji/prenájme a vzorové dokumenty

  Popis štandardného postupu predaja / prenájmu nehnuteľnosti a vzorové dokumenty sú uvedené - TU.

 

 • 6. Úschovy peňazí a depozitné účty

  Realitné kancelárie RE/MAX a sú oprávnené ponúkať iba notársku alebo bankovú úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti. Realitné kancelárie RE/MAX majú povinnosť viesť samostatný bankový účet, na ktorom sú skladané prostriedky klientov , a to oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku kancelárie.

 

 • 7. Minimálny rozsah služieb

  • Obhliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného.

  • Inzercia na webe www.re-max.sk.

  • Uzatvorenie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu, zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán potrebných k uzatvorení zmluvy o advokátskej či notárskej úschove, príp. zmluvy o zmluve budúcej kúpnej.

  • Príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej zmluve kúpnej / nájomnej, kúpnej / nájomná zmluva, zmluva o advokátskej úschove, návrh na vklad).

  • Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

  • Odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokol.

 

 • 8. Stav nehnuteľnosti

  Realitné kancelárie RE/MAX ani ich realitní partneri predaja nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

 

 • 9. Informačná povinnosť

  Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní partneri predaja po celú dobu platnosti zmluvy pravidelne informujú klienta o stave objednaných služieb.

 

 • 10. Reklamácie

  Klient môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa Reklamačného poriadku RE/MAX Slovakia, ktorého celé znenie je zverejnené na webových stránkach www.re-max.sk. Klient má právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb u akejkoľvek realitnej kancelárie RE/MAX alebo priamo v RE/MAX Slovakia (email: info@re-max.sk). Realitné kancelárie RE/MAX i pracovníci RE/MAX Slovakia sú povinní sa vždy riadiť Reklamačným poriadkom RE/MAX Slovensko a akúkoľvek pripomienku či sťažnosť klienta bez zbytočného odkladu vybaviť.

 

 • 11. Ombudsman

  Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní partneri predaja garantujú klientom nezávislé preskúmanie a posúdenie reklamácií prostredníctvom ombudsmana.

 

 • 12. Identifikačná povinnosť

  Realitné kancelárie RE/MAX sú v súlade so zákonom č.297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v platnom znení, povinnou osobou a ako také majú povinnosť vykonať identifikáciu klienta a identifikačné údaje po zákonom stanovenú dobu uchovať.

 

Záruka spokojnosti zákazníka

Zameriavame sa na potreby našich zákazníkov a riadime sa princípmi "RE/MAX Záruka spokojnosti zákazníka".